7. แบบฝึกหัดการเขียนโครงงานคุณธรรม

     แบบฝึกหัดการเขียนโครงงานคุณธรรมนี้ เป็นฟอร์มที่ใช้ในการฝึกเขียนโครงงานคุณธรรม เพื่อทุกท่านที่เคยคิดว่า การทำโครงงานคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยาก...จะได้เข้าใจง่าย ๆ นะครับตามแบบฟอร์มตัวอย่างด้านล่าง....ครับ....

โรงเรียน ...................................................................................  อำเภอ .....................................................

 
 

ฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม...ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ)

1) ชื่อโครงงาน (สั้น กระชับ ได้ใจความ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2) ที่มาและความสำคัญของปัญหา (บอกเหตุและผลของการทำโครงงาน)

          จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียน.......................................................................  พบว่านักเรียน  (บอกสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา)  .......................................................................................................................………………………………………………………………………………………….  จึงทำให้  (บอกปัญหา)  ......................................................................................................................................................………….…………………………………………………………………………….

          ดังนั้น  กลุ่ม  ...........................................................................................................................  จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป  จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม  เรื่อง  .................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………   ขึ้น  เพื่อให้  (บอกพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา)  .......................……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

3) วัตถุประสงค์ (ทำเพื่ออะไร เน้น K P A)

 3.1  ด้านความรู้  (Knowleadge)  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ  (คุณธรรม) ………………………….............………………………………………………………….

          3.2  ด้านกระบวนการปฏิบัติ  (Process)  เพื่อให้นักเรียน  (พฤติกรรมเชิงบวกเพื่อแก้ไขสาเหตุของปัญหา) ................…………………………………………………………………….

          3.3  ด้านเจตคติ  (Attitude)  เพื่อปลูกฝัง  (คุณธรรม)  ................................................................ให้แก่นักเรียน

          ** 3.4  เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  9)**

4) ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)

………………………………………………………………………………………….………….............................................................................................……………………………………………………………….


5) สาเหตุของปัญหา (ปัญหาที่เกิดนั้น เพราะอะไร)

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..........................................................................................….


6) กลุ่มเป้าหมาย (ให้บอกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

          เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น.............................................................  โรงเรียน............................................  จำนวน  ....…………………  คน

          เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้น................................................................  โรงเรียน........................................      (ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้น) ........................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา  เดือน)  (อยากให้กลุ่มตัวอย่างเกิดผลอย่างไรเป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก) .......................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา  12  เดือน)  (อยากให้กลุ่มตัวอย่างเกิดผลอย่างไรเป็นพฤติกรรมบ่งชี้    เชิงบวกที่พัฒนาและสอดคล้องมาจากเป้าหมายระยะสั้น) 

.......................................................................................…………………………………………………………………………………………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...........................................................................................

7) วิธีการแก้ไขปัญหา (วิธีที่ทำให้ปัญหาหมดสิ้นไป ต้องสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาและวัตถุประสงค์)

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

8) หลักธรรมที่นำมาใช้ (ตรงกับหลักธรรม/คำสอน/พระราชดำรัส/พระราชดำริใด...ที่ทำให้งานสำเร็จ)

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..........................................................................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ (เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านใด และระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก)

เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ………………………………………………………………………………………….………………...........................................................................................

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : ………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................


10) วิธีการวัดและประเมินผล (มีวิธีการวัดผลอย่างไร/ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง/วัดผลช่วงไหน)

 10.1  วิธีการวัดผล  (มีวิธีการวัดอย่างไร ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด)....เป็นพฤติกรรมหรือการกระทำ

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

          10.2  เครื่องมือการวัดผล  (ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวัดผล  ต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดผล)....เป็นเอกสาร

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...........................................................................................

          10.3  ช่วงระยะเวลา  (จะวัดผลในช่วงเวลาใด  ต้องเหมาะสมกับลักษณะโครงงาน)

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...................……………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน (สมาชิกกลุ่มใดที่รับผิดชอบ/ชื่อกลุ่ม/รายชื่อสมาชิก)

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................


12) ที่ปรึกษาโครงงาน (ใครจะเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา)

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...........................................................................................


...เราจะช่วยกัน...สร้างคนดี...ให้แก่บ้านเมือง...