ฝึกปฏิบัติวิธีการที่จะร้องเพลงประสานเสียงให้ถูกวิธี

         เมื่อนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลแล้ว  และทำการทดสอบหลังเรียนผ่านแล้ว  ครูจะพานักเรียนฝึกปฏิบัติวิธีการที่จะร้องเพลงประสานเสียงให้ถูกวิธี  ดังนี้

             

             1.  ออกเสียงให้ถูกต้อง  สำคัญอย่างมาก  เพราะในการออก เสียงร้องทุกครั้งนักร้องต้องมีสิ่งที่จะต้องควบคุม


หลายอย่าง เช่น การใช้ลมหายใจต้องให้ถูกต้อง  เมื่อขับร้องหมู่เป็นเสียงประสานแล้วจะเกิดความไพเราะ พร้อมเพรียง  

   

             2.  มีทักษะการแสดงที่ดี  ในที่นี้คือการใส่อารมณ์  นักร้องประสานเสียงจะต้องตีความหมายของบทเพลง

ให้ถูกต้อง  ว่าเพลงที่ขับร้องต้องใส่อารมณ์ในการร้องอย่างไร จึงจะตรงตามความหมายของบทเพลง     

             3.  ปั้นรูปปากให้ถูก  ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขับร้อง การร้องออกเสียงคำต่าง ๆ  เช่น  

คำที่อยู่ในสระ  อี  อา  โอ  อู  ควรต้องปั้นรูปปากอย่างไร  ไม่ผิดลักษณะ ไปจากธรรมชาติ  ซึ่งนับว่าสำคัญ

เป็นอย่างยิ่งในการขับร้องประสานเสียง  เพราะเป็นการขับร้องของคนจำนวนมาก ซึ่งนักเรียนจะต้องหมั่นฝึกซ้อม

และพัฒนาเทคนิคตนเองในการขับร้องอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่การวางท่าทางที่ถูกต้อง การออกเสียงให้ถูกต้อง  

ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ร้องเพลงประสานเสียงมีเทคนิคการร้องที่ดีและสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักร้องประสานเสียงระดับคุณภาพได้ต่อไป     

             ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  Ear  Training  เพื่อเป็นการฝึกความแม่นยำของระดับเสียงโน้ต  

โดยเมื่อนักเรียนได้ยินโน้ตเสียงใดๆ  ให้นักเรียนร้องออกมาให้ตรงกับระดับ เสียงโน้ตของเสียงนั้นให้ถูกต้อง