1. กิจกรรม "โรงเรียนในฝัน"

     ก่อนเข้าสู่กิจกรรม "โรงเรียนในฝัน" คุณครูให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ต้นไม้คุณธรรมก่อน โดยให้นักเรียนเขียน "ความดีที่จะทำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น"

    
    กิจกรรม "โรงเรียนในฝัน" นี้ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนช่วยกันช่วยวาดฝัน...ในสิ่งที่ตนเองต้องการเห็น....ต้องการจะให้เป็น..โดยเริ่มจากการคิดเดี่ยว (Think) แล้วมาคิดคู่ 
(Pair) จากนั้นคิดกลุ่ม (Share).(ในเชิงบวก)...โดยแบ่งเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  
             - ด้านครู (เชิงพฤติกรรม เช่น ครูเข้าสอนตรงเวลา)
             - ด้านนักเรียน (เชิงพฤติกรรม เช่น นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ)
             - ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (เช่น โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น)        
         - ข้อสุดท้าย  ให้นักเรียนตอบคำถามว่า "ตอนนี้นักเรียนพบเจอปัญหาอะไรบ้าง ที่จะทำให้ความฝันของเราไม่เป็นจริง"