1. กิจกรรม "อยากเห็นโรงเรียน..เป็นอย่างไร"

        กิจกรรม "อยากเห็นโรงเรียน..เป็นอย่างไร" นี้ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนช่วยกันช่วยวาดฝัน...ในสิ่งที่ตนเองต้องการเห็น....ต้องการจะให้เป็น...(ในเชิงบวก)...โดยแบ่งเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  
             - ด้านครู (เชิงพฤติกรรม เช่น ครูเข้าสอนตรงเวลา)
             - ด้านนักเรียน (เชิงพฤติกรรม เช่น นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ)
             - ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (เช่น โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น)