กิจกรรม "ปัญหาที่อยากแก้..ความดีที่อยากทำ"

     1. ให้เขียน ปัญหาของโรงเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น (เชิงพฤติกรรม)
     2. ให้เขียน ข้อดี / จุดเด่นของโรงเรียน เพื่อต้องการจะทำต่อไปหรือพัฒนาให้โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
Comments