6. การสร้างความดี...ด้วยโครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม  โรงเรียนคุณธรรม
...ภายใต้แนวคิดที่ว่า...“เด็กคิด  เด็กทำ  เด็กนำเสนอ”
                                      ...บริบท...“คุณธรรมทุกพื้นที่  ความดีทั้งโรงเรียน”


โครงงานคุณธรรม (Moral Project)

          โครงงานคุณธรรม (Moral Projectคือ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approachเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

          ชื่อเรื่อง ของโครงงานคุณธรรม จะต้องได้มาหรือเกิดจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)

          ผู้เรียนจะต้องใช้ความเพียร ในการทำโครงงาน ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Research Action) โดยใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน

       การแบ่งกลุ่มจัดทำโครงงานคุณธรรม  ควรจะแบ่งตามระดับชั้นเรียน หรือแบ่งตามชมรมวิชาการต่างๆ ที่สำคัญควรคำนึงถึงความสนใจของนักเรียนด้วย