ส่วนประกอบของโครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม ประกอบด้วย

1) ชื่อโครงงาน

2) ที่มาและความสำคัญของปัญหา

3) วัตถุประสงค์

4) ปัญหา

5) สาเหตุของปัญหา

6) กลุ่มเป้าหมาย

7) วิธีการแก้ไขปัญหา

8) หลักธรรมที่นำมาใช้

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์

10) วิธีการวัดและประเมินผล

11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน

12) ที่ปรึกษาโครงงาน