2. ที่มาและความสำคัญของโครงงานคุณธรรม

ที่มาและความสำคัญของโครงงานคุณธรรม
      ที่มาและความสำคัญ  คือ  เหตุและผลของการทำโครงงานคุณธรรม  ประกอบด้วย  2 ย่อหน้า  ได้แก่
            - ย่อหน้าแรก  บอกถึงสาเหตุหรือ สภาพปัญหาที่พบเจอ

            - ย่อหน้าที่สอง บอกถึงความสำคัญที่จะทำให้ปัญหาหมดสิ้นไป


ดังตัวอย่าง


     (ย่อหน้าแรก)  จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รับประทานอาหารกลางวันไม่หมด ทำให้เหลือเศษอาหารทิ้งเป็นจำนวนมาก

     (ย่อหน้าที่สอง)  กลุ่มหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป จึงมีความสนใจทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง หนูจ๋าขอนิ้วหน่อย จะรับน้อยหรือรับมาก ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดปริมาณอาหารกลางวันในแต่ละวันได้เอง  และเพื่อไม่ให้เหลือเศษอาหารทิ้งเหมือนปัจจุบัน