3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์  คือ  บอกให้รู้ว่าเราทำโครงงานเพื่ออะไร...ให้สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ 
(เน้น K P A)  (ทำไมต้องเรียงตามลำดับ K P A : เพราะนักเรียนต้องมีความรู้และความเข้าใจก่อน (K) จึงจะสามารถลงมือปฏิบัติได้ (P) และเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัยก็จะเกิดการปลูกฝังนิสัยต่อไป (A))
     (Knowledge : ด้านความรู้)

          (Process : ด้านกระบวนการปฏิบัติ)

             (Attitude : ด้านเจตคติ)  

ดังตัวอย่าง

    (Knowledge : ด้านความรู้)  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


    (Process : ด้านกระบวนการปฏิบัติ)  2. เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันได้หมดจานและกำหนดปริมาณอาหารกลางวันได้เอง


    (Attitude : ด้านเจตคติ)  3. เพื่อให้นักเรียนมีความพอเพียงในการรับประทานอาหารกลางวัน

      4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)  (เนื่องจากโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการที่รัชกาลที่ 9 ทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ ให้คณะองคมนตรีมาดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงเป็นการถวายพระราชกุศลให้แกพระองค์ท่าน)

Subpages (1): 4. ปัญหา
Comments