4. ปัญหา

ปัญหา คือ สิ่งที่พบเจอในโรงเรียนแล้วต้องการแก้ไข  เช่น นักเรียนรับประทานอาหาร  มื้อกลางวันเหลือทิ้งเป็นเศษอาหารเยอะ
Subpages (1): 5. สาเหตุ
Comments