5. สาเหตุ

สาเหตุของปัญหา  คือ สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา หรือปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร เช่น นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันไม่หมดจาน