6. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ต้องระบุเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น

         6.1 เชิงปริมาณ  ให้ระบุกลุ่มบุคคลและจำนวนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 89 คน 

         6.2 เชิงคุณภาพ  ให้ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยกำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวก็ได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนวัดเตาปูน รับประทานอาหารกลางวันหมดจาน  ไม่เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร 

                 - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 6 เดือนแรก)  นักเรียนสามารถแสดงสัญลักษณ์มือเพื่อรับอาหารได้ถูกต้องตามความต้องการ  

                - เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) นักเรียนแสดงสัญลักษณ์มือเพื่อรับอาหารได้ถูกต้องตามความต้องการ และรับประทานอาหารกลางวันได้หมดจาน