7. วิธีการแก้ไขปัญหา

วิธิการแก้ไขปัญหา  คือ การกำหนดวิธีแก้ไขปัญหา     ให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาและวัตถุประสงค์ (ต้องเป็นวิธีการเชิงบวก)  เช่น  ให้นักเรียนแสดงนิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แทนการใช้เสียงพูด  เพื่อบอกถึงความต้องการปริมาณอาหารของนักเรียน ดังนี้ 


    -  ถ้าต้องการอาหารในปริมาณมาก ให้แสดงสัญลักษณ์เหมือนกดไลค์        


    -  ถ้าต้องการอาหารในปริมาณน้อย ให้แสดงสัญลักษณ์เหมือนดิสไลค์