8. หลักธรรมที่นำมาใช้

     โครงงานคุณธรรมนั้น ตรงกับหลักธรรมใด พระราชดำรัส พระราชดำริ หรือคำสอนใด ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จ  เช่น 


อริยสัจ 4 คือ กระบวนการสำคัญในการแก้ปัญหา 


     ทุกข์  คือ นักเรียนรู้สภาพปัญหา ได้แก่  เศษอาหารกลาง

วันเหลือทิ้งเป็นเศษอาหารเยอะ


     สมุทัย คือ วิเคราะห์สาเหตุ  ได้แก่ นักเรียนรับประทาน

อาหารกลางวันไม่หมดจาน


     นิโรธ  คือ วางเป้าหมายที่จะทำให้ปัญหาหมดสิ้นไป 

 ได้แก่  การแสดงนิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แทนการใช้เสียงพูด  

เพื่อบอกถึงความต้องการปริมาณอาหารของนักเรียน ดังนี้ 

             - ถ้าต้องการอาหารในปริมาณมากให้แสดง

สัญลักษณ์เหมือนกดไลค์  

             - ถ้าต้องการอาหารในปริมาณน้อย ให้แสดง

สัญลักษณ์เหมือนดิสไลค์


     มรรค  คือ สรรหากิจกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  

ได้แก่  การจัดทำโครงงานคุณธรรม  เรื่อง  หนูจ๋าขอนิ้วหน่อย 

จะรับน้อยหรือรับมากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

    1. ความพอประมาณ  เมื่อนักเรียนเป็นผู้ที่กำหนดปริมาณอาหารเอง จะต้องรับประทานอาหารให้หมด

    2. การมีเหตุผล  กระบวนการแก้ปัญหาของโครงงานคุณธรรม ประกอบไปด้วยความรอบคอบ  ความมีเหตุผลและความรอบรู้ในการทำงาน

    3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  นอกจากโครงงานคุณธรรม  ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้อีกด้วย