9. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์

     โครงงานคุณธรรมนั้น  เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านใด โดยให้ระบุความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เช่น 

             คุณธรรมเป้าหมาย  :  ความพอเพียง

             พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันหมดจาน

(คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเตาปูน  ได้แก่  รับผิดชอบดี  มีวินัย  ร้อยดวงใจสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)