10. วิธีการวัดและประเมินผล

ให้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือประเมินผล ว่าเมื่อทำโครงงานคุณธรรมแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายเพียงใด  เช่น

         วิธีการ : จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักอาหารกลางวันที่เหลือในแต่ละวัน การสอบถาม        การสังเกต    เป็นต้น

         เครื่องมือ : จะต้องสอดคล้องกับวิธีการวัด เช่น แบบบันทึกการชั่งน้ำหนักเศษอาหารที่เหลือ แบบสอบถาม แบบสังเกต เป็นต้น 

         ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน เช่น ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น