11. ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

     ใคร  กลุ่มบุคคลใด ที่เป็นเจ้าโครงงานคุณธรรมนั้น  ๆ โดยอาจจะระบุชื่อกลุ่ม (ก็ได้) พร้อมทั้งรายชื่อสมาชิกทุกคนของผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม.....เช่น
             กลุ่มหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยสมาชิก  ดังนี้
                 1. .........................................................  ชั้น ..................  (หัวหน้า)
                 2. .........................................................  ชั้น ..................  (รองหัวหน้า)
                 3. .........................................................  ชั้น ..................  (เหรัญญิก)
                 4. .........................................................  ชั้น ..................  (สมาชิก)
                 5. .........................................................  ชั้น ..................  (สมาชิก)
                 6. .........................................................  ชั้น ..................  (สมาชิก)
                 7. .........................................................  ชั้น ..................  (สมาชิก)
                 8. .........................................................  ชั้น ..................  (เลขานุการ)
                 9. .........................................................  ชั้น ..................  (ผู้ช่วยเลขานุการ)