12. ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

     เมื่อดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมแล้ว พบเจอปัญหาต่าง ๆ จะปรึกษาใคร หรือขอคำแนะนำในการทำโครงงานคุณธรรมกับใคร เช่น 
             คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม          ที่ปรึกษา
             คุณครูชนธิกาญจน์  กระสินหอม     ที่ปรึกษา  เป็นต้น