5. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์

     ให้กำหนดสมาชิกในกลุ่มวิเคราะห์คุณธรรมเป้าหมาย  โดยเลือกจากคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา          และนำพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามใบงานที่ 4 มาพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยสรุปคุณธรรมเพื่อกำหนดเป็น อัตลักษณ์ของโรงเรียน” (3 ด้าน) และจริยธรรม ที่เป็นรายละเอียดของแต่ละด้าน แล้วนำคุณธรรมทั้ง 3 ด้าน มาเรียงคำให้ไพเราะ สอดคล้องกัน เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น เช่น


แล้วนำมาร้อยเรียงถ้อยคำให้น่าฟัง  เช่น  อัตลักษณ์โรงเรียนวัดเตาปูน

รับผิดชอบดี มีวินัย ร้อยดวงใจสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments