2. กิจกรรม "ปัญหาที่อยากแก้..ความดีที่อยากทำ"

     1. ให้เขียน ปัญหาของโรงเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

     2. ให้เขียน ข้อดี / จุดเด่นของโรงเรียน เพื่อต้องการจะทำต่อไปหรือพัฒนาให้โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 


     จากนั้นให้จับคู่คุยกัน หรือจับกลุ่มคุยกัน ว่าเราเห็นปัญหาอะไรที่ตรงกัน และต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างน้อย 5 ปัญหา แล้วเขียนลงในใบงานด้านล่างนี้