ไฟล์การนำเสนอวิจัย Jigsaw Chorus ระดับชาติ ของ วช. (9 เมษายน 2562) ณ ห้อง Lotus Suite 8 - 12  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ...>>Clicks<<...

********************************************
รูปภาพการนำเสนอวิจัย