ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงงานคุณธรรม "จิ๊กซอว์ คอรัส"

ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงงานคุณธรรม "จิ๊กซอว์ คอรัส"

         ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมทุกครั้ง  ข้าพเจ้าได้พยายามสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน  ว่ามีการพัฒนาตามตัวชี้วัดหรือไม่  ถ้ายังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดก็จะมีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนบรรลุผล  และยังมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆของผู้เรียน  โดยข้าพเจ้าได้ทำงานวิจัยชั้นเรียนและรายงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาจริยคุณของนักเรียนวงขับขานประสานเสียง โรงเรียนวัดเตาปูน  ด้วยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  จิ๊กซอว์  คอรัส  จากงานวิจัยทำให้ได้ข้อความจริง  ดังนี้  นักเรียนมีการพัฒนาจริยคุณเพิ่มขึ้น  ได้แก่  คุณธรรม  คือ  ความรับผิดชอบ  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหรือจริยธรรม  คือ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซึ่งส่งผลให้  ปีการศึกษา  2560  วงขับขานประสานเสียง  ของโรงเรียนวัดเตาปูนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงงานคุณธรรม  ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

                         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@