4. รู้จักกับคุณธรรม...จริยธรรม เพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์

         คุณธรรมเป้าหมาย คือ คุณธรรมที่ทุกคนร่วมกันกำหนดขึ้น จากการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น   ความรับผิดชอบ  จิตอาสา    ความขยันหมั่นเพียร

         พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จริยธรรม)  คือ พฤติกรรมที่ดี ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น  นักเรียนทำเวรประจำวัน  นักเรียนสอนการบ้านเพื่อน   ครูเข้าสอนตรงเวลา

         ซึ่งทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจะต้องมาคู่กัน  ดังตัวอย่าง


             คุณธรรมเป้าหมาย                                  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จริยธรรม) 

                 1. ความรับผิดชอบ                                  1. นักเรียนทำเวรประจำวัน

                 2. จิตอาสา                                               2. นักเรียนสอนการบ้านเพื่อน

                 3. ความขยันหมั่นเพียร                            3. ครูเข้าสอนตรงเวลา
Comments