3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรม

     พูดคุยในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์...ปัญหา สาเหตุที่แท้จริง พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้น และระบุคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา (นำข้อมูลมาจากปัญหาที่อยากแก้).......

...ข้อควรคำนึง...สาเหตุ...จะเกิดก่อน...ปัญหา...เสมอ.....